Những loại nước thông dụng trong hoạt động sinh hoạt