Nước sinh hoạt là gì? Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng nguồn nước sinh hoạt