Nước nhiễm phèn - những ảnh hưởng, cách xử lý nước nhiễm phèn